Tilstandsgruppe: ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser

GRADE-tabeller ADHD

Foreldretrening sammenliknet med ingen foreldretrening (barn i skolealder)

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Familiebasert pasientinformasjon og opplæring
Sammenligning: Ingen foreldretrening
Basert på: Sunhedsstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer på ADHD- tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (96 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte ADHD symptomer i gruppen som fikk foreldretrening var 0,3 enheter høyere (95% KI: -2,5 til 3,1)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon- konfidensintervallet inkluderer både nytte og ulempe knyttet til tiltaket. 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Eksternaliserende vansker- tidspunkt for oppfølging 3 måneder
Studier (antall personer)
3 studier (174 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte eksternaliserendevansker i gruppen som fikk foreldretrening var -0.32 standardavvik lavere (95% KI: -0,83 til 0.18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon- konfidensintervallet inkluderer både nytte og ulempe knyttet til tiltaket. 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Internaliserende vansker- tidspunkt for oppfølging 4 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (142 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømt internaliserende vansker i gruppen som fikk foreldretrening var -0,48 standardavvik lavere (95% KI: -0,84 til -0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse

Foreldretrening sammenliknet med ingen foreldretrening (førskolebarn)

Sosial ferdighetstrening sammenliknet med ingen trening

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen terapi eller enklere oppfølging

PC-basert kognitiv trening sammenliknet med placebo eller annen oppfølging

Nevrofeedback sammenliknet med placebo eller vanlig oppfølging

Musikk sammenliknet med stillhet

Fysisk aktivitet sammenliknet med vanlig aktivitet

Oppmerksomt nærvær og organiseringsferdigheter

Skolebaserte tiltak sammenliknet med ingen eller vanlig oppfølging

Coaching sammenliknet med vanlig oppfølging

Skolefritidsordning sammenliknet med annen eller ingen oppfølging

Sukker (sukrose) i kostholdet sammenliknet med aspartam

Omega-3 sammenliknet med placebo

Kosthold tilsatt ekstra fargestoffer sammenliknet med vanlig kosthold

Eliminasjonsdiett (kosthold uten kjente allergener) sammenliknet med ikke tilpasset kosthold/vanlig praksis

Tilskudd av jern sammenliknet med vanlig inntak av jern

Atomoksetin sammenliknet med metylfenidat

Lisdeksamfetamin sammenliknet med atomoksetin

Metylfenidat sammenliknet med bupropion

Lisdeksamfetamin sammenliknet med metylfenidat

Fortsatt bruk av metylfenidat sammenliknet med medisinpause (placebo)

Fortsatt bruk av atomoksetin sammenliknet med medisinpause (placebo)

Kombinasjonsbehandling sammenliknet med medikamentell behandling alene