Atomoksetin sammenliknet med metylfenidat

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Atomoksetin
Sammenligning: Metylfenidat
Basert på: Rezaei 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD-symptomer (ADHD Rating Scale, ADHDRS-IV)- tidspunkt for oppfølging mellom 3 og 12 uker
Studier (antall personer)
11 studier (2922 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig standardisert forskjell er 0,09 (95% KI -0,06 til 0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet på tvers av studier.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse