Foreldretrening sammenliknet med ingen foreldretrening (barn i skolealder)

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Familiebasert pasientinformasjon og opplæring
Sammenligning: Ingen foreldretrening
Basert på: Sunhedsstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer på ADHD- tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (96 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte ADHD symptomer i gruppen som fikk foreldretrening var 0,3 enheter høyere (95% KI: -2,5 til 3,1)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon- konfidensintervallet inkluderer både nytte og ulempe knyttet til tiltaket. 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Eksternaliserende vansker- tidspunkt for oppfølging 3 måneder
Studier (antall personer)
3 studier (174 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte eksternaliserendevansker i gruppen som fikk foreldretrening var -0.32 standardavvik lavere (95% KI: -0,83 til 0.18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon- konfidensintervallet inkluderer både nytte og ulempe knyttet til tiltaket. 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Internaliserende vansker- tidspunkt for oppfølging 4 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (142 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømt internaliserende vansker i gruppen som fikk foreldretrening var -0,48 standardavvik lavere (95% KI: -0,84 til -0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse