Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen terapi eller enklere oppfølging

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi (hvorav noen også inkluderte foreldrene)
Sammenligning: Ingen terapi eller enklere oppfølging
Basert på: Battagliese 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer på ADHD- tidspunkt for oppfølging er ukjent
Studier (antall personer)
6 studier (antall deltakere ukjent)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Reduksjon i symptomer på ADHD hos de som fikk kognitiv atferdsterapi -0,549 (Cohen’s d) (95% KI -0,774 til -0,324)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter og for ikke rapportert N
Utfall
Eksternaliserende vansker- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
4 studier (antall deltakere ukjent)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Reduksjon i eksternaliserende vansker hos de som fikk kognitiv atferdsterapi -0,494 (Cohen’s d) (95% KI -0,715 til -0,273)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter og for ikke rapportert N
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse