Behandling av angst hos barn med ME (myalgisk encefalomyelitt)

Kronisk trøtthetssyndrom (ME) er en kronisk tilstand av ukjent opphav som medfører funksjonsnedsettende fatigue, ubehag, søvnvansker, ledd-/muskelsmerter og konsentrasjonsvansker. Angst er mer vanlig blant barn med ME-diagnose enn i den generelle befolkningen. Dette kapittelet oppsummerer kunnskap om hvilke behandlingstiltak som fungerer for barn og unge med ME og angst.

 

Psykologiske, medikamentelle og andre tiltak på angst hos barn med ME

Dokumentasjonsgrunnlaget består av 1 systematisk oversikt (1) (AMSTAR 7 av 11) utarbeidet av Stoll og kolleger (1). Formålet med oversikten var å undersøke hvilke behandlingsmetoder som er mest effektive for barn med ME og angst.

Dokumentasjonsgrunnlaget inkluderte 8 studier med totalt 310 deltakere (11 år og eldre). Behandlingstiltakene omfattet kognitiv atferdsterapi, atferdstilnærming og medikamentell behandling (intravenøs gammaglobulin). Studiene målte effekt på fatigue, funksjonsevne og skoledeltakelse. Angst var sekundærutfall. Felleselementer ved behandlingene med kognitiv atferdsterapi og atferdstilnærming var at de rettet seg mot kognitive elementer som sykdomsrelaterte overbevisninger og negative forventinger om fremtiden. Det var stor variasjon i behandlingslengde og -metode, og tiltakene ble gitt ansikt til ansikt, over telefon-, eller var internettbasert. Ingen av tiltakene hadde som hovedhensikt å redusere angst, men utfall på angst ble målt som en del av studiene.

Oversiktsforfatterne konkluderte med at kognitiv atferdsterapi eller atferdsbasert tilnærminger hadde effekt på angst. Studiene var imidlertid små, og manglet statistisk styrke for å kunne konkludere med sikkerhet. Fordi noen av studiene var observasjonsstudier konkluderer forfatterne med at det kan være vanskelig å si om angsten avtok over tid eller om det faktisk var en konsekvens av selve behandlingen.

Det er behov for mer forskning på denne målgruppen når det gjelder effekt av tiltak som har vist seg effektive på barn og unge med angst uten samtidig ME.

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Ingrid Borren, forsker, RBUP, og Astrid Dahlgren, seksjonsleder RBUP Øst og Sør / redaktør Håndboka.


1. Stoll SVA, Crawley E, Richards V, LAL N, Brigden A, Loades ME. What treatments work for anxiety in children with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME)? Systematic review. BMJ Open, 7, 2017.

01.04.2020  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send