Tilstandsgruppe: angstlidelser

Oppsummert om angst

Engstelse, frykt og redsel er i utgangspunktet naturlige reaksjonsformer som fremmer overlevelse, og som kommer til uttrykk i kropp, tanker, følelser og atferd. Ved angstlidelser utløses slike opplevelser og reaksjoner i situasjoner som egentlig ikke medfører fare, men som tolkes av sinn og kropp som farlige.

ANGSTHvordan oppleves angst?

Plagene ved angstlidelser kan oppleves overveldende og er vedvarende. Angst kan gi stor lidelse, og kan hindre barnets utvikling. Mange diagnostisert med angstlidelser utvikler såkalt «unngåelsesatferd», altså at barnet eller ungdommen unngår situasjoner som bidrar til opplevelse av angst.

Angst ledsages også ofte av rastløshet, søvnproblemer, irritabilitet, konsentrasjonsvansker og anspenthet. Under et angstanfall, kan mange oppleve at de svetter, eller at de blir kvalme, kalde eller tørre i munnen. Det finnes forskjellige typer angst. Disse deles inn i kategorier etter hvordan angsten kommer til uttrykk. Vanlig former for angst hos barn og unge er generalisert angst, fobier, sosial angst, og separasjonsangst. Det kan være vanskelig å skille de ulike typene av angst fra hverandre, og symptomene overlapper ofte.

 

Hvorfor får noen angst?

Årsaker til at noen utvikler angst er sammensatt. Det kan være spesielle livshendelser, slik som ubehagelige opplevelser og traumer. Miljøfaktorer som mobbing, problemer i familien og andre avvikende psykososiale forhold kan også bidra til utvikling av angst. Forskning peker dessuten på at genetiske faktorer og temperament kan spille en rolle i utvikling av angstlidelse.

 

Hvordan går det med barn og unge som får angst?

Mistanke om angstlidelse er den tredje hyppigste henvisningsårsak til spesialisthelsetjenesten. Det er flere jenter enn gutter som får angst, og forekomsten er størst for de over 12 år. Mange barn og unge opplever å bli helt eller delvis bedre ved behandling. Mange kan imidlertid oppleve tilbakefall i møte med nye livshendelser eller i perioder med fysisk eller psykisk stress.

 

Hva virker?

Kognitiv atferdsterapi er trolig en effektiv behandlingsform mot angstlidelser hos barn og unge. Familieinvolvering kan gi økt behandlingseffekt. Psykologisk behandling i form av kognitiv atferdsterapi og sosial ferdighetstrening gir muligens bedre behandlingseffekt enn medisiner (SSRI). Nytten av psykodynamisk terapi og oppmerksomt nærvær er usikker, da dette er lite forsket på. For noen kan kombinasjonsbehandling bestående av kognitiv atferdsterapi og medisiner (SSRI) være effektivt, men bruk av slik terapi må avveies mot eventuelle uønskede effekter av medisinene. Det er ikke funnet studier på alternative behandlingsformer for angst som akupunktur, plantemedisin (blomsterekstrakt, ginseng og Johannesurt) og kosttilskudd. Effekter av pasientundervisning (psykoedukasjon) på angst er usikker, men kunnskap fra studier om andre psykiske lidelser samt nasjonale veiledere tilsier at dette bør være en del av behandlingen.

 

Som alle artikler i håndboka, kan denne fagfellevurderte artikkelen arkiveres og distribueres fritt for alle slags formål på følgende vilkår: korrekt referanse skal oppgis (se under), ingen kommersiell bruk og ingen bearbeidelse av tekst eller innhold. Denne artikkelen skal siteres på følgende måte:

RBUP Øst og Sør. (2018) Tilstandsgruppe: angstlidelser: I Håndbok for barn og unges psykiske helse: oppsummert forskning om effekt av tiltak. dx.doi.org/10.21337/1003 Hentet xx.xx.xxxx fra: https://buphandboka.r-bup.no/no/tilstander/tilstandsgruppe-angstlidelser.