Tilstandsgruppe: bipolar lidelse

GRADE-tabeller bipolar lidelse

Kombinasjonsbehandling (familieterapi for ungdommer med bipolar lidelse + medikamentell behandling) sammenliknet med forsterket klinisk intervensjon

Populasjon: Ungdom mellom 12 og 17 år diagnostiert med bipolar lidelse, episode innen siste 3 måneder
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (familieterapi for ungdommer med bipolar lidelse + medikamentell behandling)
Sammenligning: Forsterket klinisk intervensjon
Basert på: Fristad 2014 og NICE 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
38% forbedring fra før tiltaket; Cohens d 0,65
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Manisymptomer – tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
46% forbedring fra før tiltaket; Cohens d 0,79 (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Problematferd – tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 1,70 (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Internaliserende vansker – tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 1,30 (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Eksternaliserende vansker – tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d 1,46
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter (ikke rapportert). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Tid til bedring («rate of recovery») fra første episode (uker) – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
22,3 uker
Effektestimater
14,4 uker; Gjennomsnittlig forskjell mellom gruppene -7,9 uker (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende informasjon om usikkerhet.
Utfall
Tid til bedring i depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
14,1 uker
Effektestimater
10,2 uker; Gjennomsnittlig forskjell mellom gruppene -3,9 uker (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende informasjon om usikkerhet.
Utfall
Antall uker i akutt depressiv episode – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
5 uker
Effektestimater
3,3 uker; Gjennomsnittlig forskjell mellom gruppene -1,7 uker (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende informasjon om usikkerhet.
Utfall
Tid uten depresjonssymptomer – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
48,3 uker
Effektestimater
52,6 uker; Gjennomsnittlig forskjell mellom gruppene -4,3 uker (mål på usikkerhet ikke rapportert)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende informasjon om usikkerhet.
Utfall
Frafall fra behandlingen (uansett årsak) – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
5 av 28
Effektestimater
5 av 30; RR 0,93 (95% KI 0,30 til 2,88)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende informasjon om usikkerhet.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert

Kombinasjonsbehandling (familieterapi ved økt risiko for bipolar lidelse hos barn og ungdom + medikamentell behandling) sammenliknet med annen kombinasjonsbehandling (psykoedukasjon + medikamentell behandling) eller vanlig oppfølging

Kombinasjonsbehandling (psykoedukasjon i flerfamiliegruppe + medikamentell behandling) sammenliknet med venteliste

Psykoedukativ psykoterapi i enkelt- eller flerfamiliegrupper kombinert med vanlig oppfølging sammenliknet med venteliste og/eller vanlig oppfølging

Kombinasjonsbehandling (individuell kognitiv atferdsterapi + medikamentell behandling) sammenliknet med medikamentell behandling alene

Kombinasjonsbehandling (familiebasert dialektisk atferdsterapi + medikamentell behandling) sammenliknet med vanlig oppfølging

Kombinasjonsbehandling (individuell interpersonlig og sosial-rytme-terapi + medikamentell behandling) sammenliknet med vanlig oppfølging

Aripiprazol 10 mg sammenliknet med aripiprazol 30 mg

Risperidon sammenliknet med olanzapin

Risperidon sammenliknet med valproat

Kvetiapin sammenliknet med valproat

Litium sammenliknet med divalproex

Topiramat sammenliknet med valproat

Kombinasjonsbehandling (kvetiapin + medikament etter behov) sammenliknet med kvetiapin alene

Kombinasjonsbehandling (litium + antipsykotikum) sammenliknet med litium alene

Kombinasjonsbehandling (litium + risperidon) som tilleggsbehandling for barn og unge som ikke responderte på litium alene

Kombinasjonsbehandling (litium + risperidon) sammenliknet med annen kombinasjonsbehandling (valproat + risperidon)

Kombinasjonsbehandling (litium + valproat) som tilleggsbehandling for barn og unge som hadde fått tilbakefall på litium alene

Kombinasjonsbehandling (olanzapin + topiramat) sammenliknet med olanzapin alene