Tilstandsgruppe: depresjon

Oppsummert om depresjon

Depresjon kjennetegnes av nedstemthet, redusert energi og aktivitetsnivå. Det er viktig å være klar over at depresjon kommer til uttrykk på forskjellige måter avhengig av alder. Hos mindre barn kan depresjon synes som reguleringsvansker, tilbaketrukkenhet, apati og utviklingsforstyrrelser. Depresjon klassifiseres som mild, moderat eller alvorlig etter symptomenes antall og alvorlighetsgrad.

DEPRESSIVE LIDELSERHvordan oppleves depresjon?

I tillegg til generell nedstemthet, kan barn og unge med depresjon få forstyrret søvnmønster, ha endringer i matlyst, samt ha fysiske plager som hode- og magepine. Mange opplever også svekket selvfølelse, selvbebreidelser og skyldfølelse. Depresjon hos barn og unge kan også føre til svakere skoleprestasjoner, tidlig uførhet og gi økt selvmordsfare.

 

Hvorfor får noen depresjon?

Depresjon har et sammensatt årsaksbilde. Trolig er det en kombinasjon av arv, altså temperament og personlighetsutvikling, og miljøfaktorer. Det betyr at noen barn og unge er mer sårbare enn andre for å utvikle en depressiv lidelse, og at ekstra påkjennelser som levekår, stressende livshendelser, problemer i familien, mobbing og rusproblemer kan utløse depresjon. Depresjon opptrer ofte sammen med annen psykisk lidelse, slik som angstlidelse. Mange barn diagnostisert med ADHD, atferdsforstyrrelser og spiseforstyrrelser har også depresjon.

 

Hvordan går det med barn og unge som får depresjon?

Mistanke om depresjon er den vanligste henvisningsårsaken til psykisk helsevern for ungdom over 12 år. Forekomsten er høyere hos jenter. Mange opplever å bli symptomfire i løpet av ett til to år, selv uten behandling. Omlag 40 til 50% opplever bedring ved behandling. En depressiv episode øker risikoen for senere episoder, og mange opplever nye episoder gjennom livet. Depresjon opprettholdes av miljøfaktorer, men også av levevaner som dårlig søvn, stress og rusmiddelbruk.

 

Hva skal man tenke på når det gjelder valg av tiltak?

Pakkeforløp for behandling og oppfølging i psykisk helsevern, barn og unge understreker at den unge og/eller foresatte skal være informert om de ulike behandlingsformene tjenesten tilbyr. Behandlingen skal være kunnskapsbasert og tilpasset pasientens og/eller foreldres ønsker og behov. Behandlingsalternativer, herunder legemiddelbruk skal drøftes med den unge og/eller foresatte og deres preferanser skal lyttes til.

 

Hva sier forskningen om effekt av tiltak?

Barn og unge med moderat til alvorlig depresjon

Kognitiv atferdsterapi og interpersonlig terapi fører muligens begge til reduksjon i depresjon sammenliknet med vanlig eller ingen oppfølging. Kognitiv atferdsterapi gir muligens tilsvarende eller noe bedre behandlingseffekt enn antidepressiva. Effektene av kombinasjonsbehandling (kognitiv atferdsterapi og antidepressiva) sammenliknet med kun kognitiv atferdsterapi er usikre. Andre lovende behandlingsformer som kan gi symptomlindring er: musikkterapi, dialektisk atferdsterapi, atferdsaktivering, terapeutiske spill og fysisk aktivitet. Effekter av psykoedukasjon og familieterapi er usikre, men kunnskap fra studier rettet mot andre psykiske lidelser, samt nasjonale veiledere, tilsier at dette er tiltak som bør vurderes. Effekter av danseterapi og oppmerksomt nærvær er usikre for barn og unge ved  moderat til alvorlig depresjon.

 

Barn og unge med behandlingsresistent og akutt alvorlig depresjon

For ungdom med behandlingsresistent depresjon kan kognitiv atferdsterapi i tillegg til antidepressiva (kombinasjonsbehandling) muligens gi bedre respons. Effekter av elektrokonvulsiv behandling og transkraniell stimulering for barn og unge er usikre.

 

Som alle artikler i håndboka, kan denne fagfellevurderte artikkelen arkiveres og distribueres fritt for alle slags formål på følgende vilkår: korrekt referanse skal oppgis (se under), ingen kommersiell bruk og ingen bearbeidelse av tekst eller innhold. Denne artikkelen skal siteres på følgende måte:

Dahlgren, A., Hammerstrøm, K., Bjørndal, A., & Sund, A. M. (2018). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for depresjon hos barn og unge. Håndbok for barn og unges psykiske helse: oppsummert forskning om effekt av tiltak. ISSN: 2535-7220. DOI: 10.21337/1004 Hentet xx.xx.xxxx fra: https://buphandboka.r-bup.no/no/tilstander/tilstandsgruppe-depresjon/oppsummert-om-depresjon.