Fysisk aktivitet sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge mellom 12 og 25 år diagnostisert med depresjon eller vurdert som å ha subterskel symptomer på depresjon
Intervensjon: Fysisk aktivitet
Sammenligning: Vanlig daglig aktivitet og venteliste
Basert på: Bailey 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon- tidspunkt for oppfølging alle målepunkter
Studier (antall personer)
5 studier (254 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig depresjon hos pasienter som fikk fysisk aktivitet var -0,59 (95% KI -1,08 til -0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert på grunn av mistanke om publikasjonsbias.
Utfall
Frafall
Studier (antall personer)
16 (662) herunder også voksne
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-0,01 (95% KI -0,04 til 0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert på grunn av mistanke om publikasjonsbias.
Utfall
Uønskede hendelser
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert