Tilstandsgruppe: psykoselidelser

GRADE-tabeller psykose

Psykoedukasjon gitt til familier sammenliknet med erfaringsutveksling

Populasjon: Ungdommer i alderen 14 til 18 år diagnostisert med en psykoselidelse og deres familier
Intervensjon: Psykoedukasjon gitt i familiegrupper
Sammenligning: Erfaringsutveksling
Basert på: NICE 2016 (CG155- evidence update 2015)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Besøk legevakten- tidspunkt for oppfølging 1 måned
Studier (antall personer)
1 (55 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
4 pasienter sammenliknet med 11 pasienter (p=0,039)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 presisjon, få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Innleggelser sykehus- tidspunkt for oppfølging 1 måned
Studier (antall personer)
1 (55 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
3 pasienter sammenliknet med 9 pasienter (p=0,057)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 presisjon, få deltakere og kun 1 studie

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vennskapstiltak («befriending»)

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging på spesialistsenter for personer med akutt selvmordsrisiko

Individuell og familiebasert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med behandling på spesialistsenter

Individuell kognitiv atferdsterapi sammenliknet med familiebasert kognitiv atferdsterapi

Databasert kognitiv trening og gruppebasert terapi rettet mot sosial kognisjon sammenliknet med psykoedukasjon

Databasert kognitiv trening sammenliknet med psykoedukasjon

Databasert kognitiv trening sammenliknet med vanlig oppfølging

Databasert kognitiv trening sammenliknet med dataspill

Kombinasjonsbehandling (kognitiv atferdsterapi + medikamentell behandling) sammenliknet med medikamentell behandling alene

Olanzapin sammenliknet med risperidon

Førstegangspsykose: olanzapin sammenliknet med kvetiapin del 1

Førstegangspsykose: olanzapin sammenliknet med kvetiapin del 2

Førstegangspsykose: risperidon sammenliknet med kvetiapin del 1

Førstegangspsykose: risperidon sammenliknet med kvetiapin del 2

Førstegangspsykose: olanzapin sammenliknet med haloperidol

Førstegangspsykose: haloperidol sammenliknet med risperidon

Førstegangspsykose: risperiodon sammenliknet med olanzapin del 1

Førstegangspsykose: risperiodon sammenliknet med olanzapin del 2

Førstegangspsykose: kvetiapin 200 mg/per dag sammenliknet med kvetiapin 400 mg/per dag

Akutt psykose: risperidon sammenliknet med haloperidol

Akutt psykose: risperidon sammenliknet med olanzapin

Akutt psykose: risperidon sammenliknet med klorpromazin

Akutt psykose: olanzapin sammenliknet med kvetiapin

Akutt psykose: olanzapin sammenliknet med haloperidol

Akutt psykose: kvetiapin 400 mg/per dag sammenliknet med kvetiapin 800 mg/per dag del 1

Akutt psykose: kvetiapin 400 mg/per dag sammenliknet med kvetiapin 800 mg/per dag del 2

Akutt psykose: aripipirazol 10 mg/per dag sammenlignet med aripipirazol 30 mg/per dag del 1

Akutt psykose: aripipirazol 10 mg/per dag sammenlignet med aripipirazol 30 mg/per dag del 2

Akutt psykose: risperidon 1 til 3 mg/per dag sammenlignet med 4 til 6 mg/per dag

Akutt psykose: risperidon 0,15 til 0,6 mg/per dag sammenlignet med risperidon 1,5 til 6 mg/per dag

Akutt psykose: paliperidon 1,5 mg/per dag sammenlignet med paliperidon 6 til 12 mg/per dag

Akutt psykose: paliperidon 1,5 mg/per dag sammenlignet med paliperidon 3 til 6 mg/per dag

Akutt psykose: paliperidon 3 til 6 mg/per dag sammenlignet med paliperidon 6 til 12 mg/per dag

Klozapin sammenlignet med et annet antipsykotika for barn og unge som ikke responderer godt nok på medikamentell behandling del 1

Klozapin sammenlignet med et annet antipsykotika for barn og unge som ikke responderer godt nok på medikamentell behandling del 2