Indirekte sammenlikninger av medikamentell behandling av barn og unge diagnostisert med schizofreni

Dokumentasjonsgrunnlaget er hentet fra en systematisk oversikt og nettverksanalyse av Krause og kollegaer (AMSTAR 11 av 11)Forfatterne har utført indirekte sammenlikninger av antipsykotika gitt til barn og unge med schizofrenidiagnose.   

Oversikter omfatter studier publisert opp til desember 2017 og inkluderer 28 studier med 3003 barn og unge (58 % gutter) med en gjennomsnittsalder på 14,4 år og et aldersspenn på 7,7-18,3 år. Median for oppfølgingstid er 6 uker.   

Medikamentene omfattet: klozapin, ziprasidon, risperidon, kvetiapin, loksapin, trifluoperazin, tioridazin,haloperidol, flufenazin, aripiprazol, asenapin, olanzapin, lurasidon, thiothixene, paliperidon og molindone. 

 

Effekter av medikamentell behandling  

Klozapinmolindonerisperidonolanzapinlurasidonaripiprazol og asenapin viser statistisk signifikant effekt på symptomreduksjon sammenliknet med placebo (SMD på 1,72, 0,59, 0,53, 0,50, 0,31, 0,30, 0,28). Mens ziprasidon viser liten eller ingen viktig effekt sammenliknet med placebo.   

Klozapin viser størst effekt på symptomreduksjon sammenliknet med alle andre antipsykotika (SMD 1,60, KI –2,34 til –0,86). Klozapinkvetiapin og olanzapin er forbundet med størst risiko for vektøkning. De fleste antipsykotika har søvndyssende (sedativ) effekt. Økningen av prolaktin var størst for risperidon, haloperidol, paliperiodon og olazapin 

  

Hva forteller resultatene?  

Dokumentasjonsgrunnlaget for bruk av antipsykotika for barn og unge er begrenset. Medikamentene som ble evaluert i oversikten fører muligens til noe symptomreduksjon. Antipsykotika kan også føre til uønskede effekter som vektøkning, sløvhet og forhøyet prolaktin, men dokumentasjonen på uønskede effekter er også mangelfull.   

Forfatterne konkluderer med at resultatene sammenfaller med resultater fra nettverksanalyser gjort på voksne med schizofrenidiagnose. Men de understreker at de fleste sammenlikningene på barn og unge kun er basert på én studie eller bare på indirekte sammenlikninger. Dokumentasjonen er i tillegg basert på svært kort oppfølgingstid og forfatterne kan derfor ikke si noe langtidseffektene.   

  

Les mer om antipsykotika her: Norsk legemiddelhåndbok  

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Kristine Horseng Ludvigsen, Rådgiver RBUP og Sør og Astrid Dahlgren, seksjonsleder RBUP Øst og Sør / redaktør Håndboka.


(1) Krause, M., Zhu, Y., Huhn M., Schneider-Thoma J., Z, Maximilian, H., Bighelli, I., Chaimani, A., Leucht, S.  Efficacy, acceptability, and tolerability of antipsychotics in children and adolescents with schizophrenia: A network meta-analysis. Eur Neuropsychopharmacol. 2018 Jun;28(6):659-674. doi: 10.1016/j.euroneuro.2018.03.008. Epub 2018 May 24.  

20.03.2020  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send