Tilstandsgruppe: selvskading og selvmordsatferd

Ressurser for selvskading og selvmordsatferd

Prioritering:

Prioriteringsveileder – psykisk helsevern for barn og unge

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge

 

Pårørendestøtte:

Min plan app:

https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/min-plan-norsk-app-for-kriseplan

Pårørendes rettigheter

https://helsenorge.no/parorende/parorendes-rettigheter

Pårørendeveileder – veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder

Regjeringens strategi for foreldrestøtte 2018-2021

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/trygge-foreldre--trygge-barn.-regjeringens-strategi-for-foreldrestotte-2018-2021/id2606135/

Rundskriv – barn som pårørende

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende

Røde kors telefon og chat for under 18 år: Kors på halsen

https://korspaahalsen.rodekors.no/om-oss/Mail-chat-eller-ring-oss/

Veileder – ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/etter-selvmordet-veileder-om-ivaretakelse-av-etterlatte-ved-selvmord

 

Rus:

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet

 

Samhandling og pasientforløp:

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

Veileder – henvisninger til spesialisthelsetjenesten

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/henvisningsveileder

Veileder – rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

https://helsedirektoratet.no/individuell-plan-rehabilitering-og-habilitering

Veiviser – selvskading og selvmordsatferd som er kartlagt

https://helsedirektoratet.no/veiviser-selvskading-og-selvmordsatferd-som-er-kartlagt

Veiviser – selvskading og selvmordsatferd som ikke tidligere er kartlagt

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/selvmord-og-selvskading/veiviser-selvskading-og-selvmordsatferd-som-ikke-tidligere-er-kartlagt#kartleggende-samtale

 

Skole:

Lovtolkning – Skolens ansvar for elever som har behov for helse- og omsorgstjenester i skoletiden

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Skoleeiers-ansvar/Skolens-ansvar-for-eleversom-har-behov-for-helse--og-omsorgstjenester-i-skoletiden/

Råd og anbefalinger – psykisk helse og livsmestring i skolen

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolen/psykisk-helse-og-livsmestring-i-skolen

Verktøy for å forebygge, avdekke og handle ved mobbing eller krenkelser i skolen

http://​https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolen/mobbing-i-skolen

 

Medvirkning og kommunikasjon:

Brukermedvirkning – psykisk helsefeltet - Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

http://​https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/brukermedvirkning-psykisk-helsefeltet-mal-anbefalinger-og-tiltak-i-opptrappingsplan-for-psykisk-helse

Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-plan-for-selvhjelp-20142018

Nettkurs i kunnskapsbasert praksis

http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis

Oversikt over lærings- og mestringstilbud i Norge

https://helsenorge.no/helsehjelp/laring-og-mestring

Samvalg - ta egne valg i samråd med helsepersonell

https://helsenorge.no/rettigheter/samvalg

Sunnskepsis – trygg helseinformasjon på nett for pasienter

https://sunnskepsis.no

Veileder – kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene

 

Forebyggende og kommunalt arbeid:

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/handlingsplan-for-forebygging-av-selvmord-og-selvskading-20142017

Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvmord og selvskading

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/selvmord-og-selvskading/veiledende-materiell-for-kommunene-om-forebygging-av-selvskading-og-selvmord

Veileder – psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-i-psykisk-helsearbeid-for-barn-og-unge-i-kommunene

Veiviser – psykisk helse og livskvalitet - lokalt folkehelsearbeid

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/psykisk-helse-og-livskvalitet-lokalt-folkehelsearbeid#kunnskapsgrunnlag

 

Tvang:

Protokoller for registrering av bruk av tvangsmidler, skjerming og behandling uten eget samtykke

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/protokoller-for-registrering-av-bruk-av-tvangsmidler-skjerming-og-behandling-uten-eget-samtykke

Veileder – tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer

Vilkår for bruk av tvang i psykisk helsevern (Psykisk helsevernloven)

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/tvang/tvang-i-psykisk-helsevern

 

Legemiddelbruk:

Medikamentfri behandling i psykisk helsevern

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/legemiddelfri-behandling-i-psykisk-helsevern

Norsk legemiddelhåndbok

http://legemiddelhandboka.no/

Sundhedsstyrelsen Danmark. Medikamentell behandling av psykisk lidelse hos barn og unge

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2013/vejledning-om-medikamentel-behandling-af-boern-og-unge-med-psykiske-lidelser

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri

https://legeforeningen.no/Global/Fagmedisinske%20foreninger/Norsk%20barne-%20og%20ungdomspsykiatrisk%20forening/NBUPF/Medikamenter%20i%20Barne%20og%20ungdomspsykiatri%202018.pdf

 

Pasientforeninger og initiativ som kan være av relevans for barn og unge med selvskadings- og selvmordsproblematikk og deres foresatte

Barnevernsbarna

http://barnevernsbarna.no/

Fontenehus Norge

http://www.fontenehus.no/

Forandringsfabrikken

http://www.forandringsfabrikken.no/

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

https://leve.no/

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

http://lfss.no/

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP)

http://www.lpp.no/

Landsforbundet mot Stoffmisbruk (LMS)

https://www.motstoff.no/

Landsforeningen for Voldsofre

http://www.voldsoffer.no

Mental Helse Norge

http://www.mentalhelse.no/

Pårørendesenteret

http://www.parorendesenteret.no/hjem

Rådet for psykisk helse

https://www.psykiskhelse.no/