Moderatoranalyser av kognitiv atferdsterapi og andre behandlingstilnærminger ved tvangslidelse hos barn og unge

Dette kapittelet oppsummerer forskning om modererende faktorer i behandling av barn og unge med tvangslidelser, dvs. forhold som forsterker eller reduserer effekten av behandling. En systematisk oversikt utført av Öst og kollegaer (1) (AMSTAR 8 av 11) bidrar med relevant kunnskap. Oversikten omfatter 34 studier (25 handlet om kognitiv atferdsterapi og 9 om SSRI) med 1990 deltakere under 18 år.

 

Effekter av modererende faktorer ved bruk av kognitiv atferdsterapi og medikamentell behandling

Forfatterne utførte en rekke subgruppeanalyser som en del av sammenstillingen av funnene fra de inkluderte studiene. De konkluderte med at alder ikke ser ut til å være en betydningsfull faktor i forhold til forventet behandlingsrespons for barn mellom 8 og 18 år. I 3 studier som omfattet de yngste deltakerne (fra 3 til 8 år) var det ingen behandlingsrespons. I hvilken grad dette skyldes alder, andre faktorer, eller tilfeldigheter, er ikke kjent. Forfatterne understreket derfor viktigheten av mer forskning på denne terapiformen for tvangslidelser hos de minste barna.

Sammenhengen mellom tvangslidelsens alvorlighetsgrad og behandlingsrespons er usikker. Oversiktsforfatterne fant at de med større vansker kan forvente større behandlingsrespons av kognitiv atferdsterapi. En fant imidlertid det motsatte når medikamentell behandling sammenliknet med placebo, altså at større vansker var forbundet med lavere behandlingsrespons. Det samme gjaldt for kombinasjonsbehandling og gjør at resultatene er vanskelige å tyde.

Tvangslidelser opptrer ofte samtidig med andre vansker. I følge analysen utført av Öst og kollegaer, ser ikke annen komorbidet ut til å være en viktig moderator, muligens med et unntak for andre angstplager, der effekten var større når angstnivået var høyt. Det ble forklart med at frykt er en bakenforliggende årsak til både tvangslidelser og angst.

Forskjell i behandlingseffekt mellom familiebasert og standard kognitiv atferdsterapi er usikker (se sammenlikning i hovedkapittelet for tvangslidelser). I subgruppeanalysen utført av Öst og kollegaer (1) ble dette bekreftet, ettersom grad av foreldreinvolvering ikke så ut til å påvirke behandlingsresponsen i stor grad.

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Astrid Austvoll-Dahlgren, seksjonsleder RBUP Øst og Sør / redaktør Håndboka og Arild Bjørndal, direktør for stiftelsen som omfatter RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør.


(1) Öst, LG, Riise, EN, Wergeland, GJ, Hansen, B. Cognitive behavioral and pharmacological treatments of OCD in children: A systematic review and meta-analysis. Journal of Anxiety Disorders. 2016;43:58-69.

12.04.2019  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send