Mer om medikamentell behandling av tvangslidelse hos barn og unge

Dette kapittelet oppsummerer forskning om effekt av medikamentell behandling sammenliknet med placebo for barn og unge med tvangslidelser. En systematisk oversikt utført av Öst og kollegaer (1) (AMSTAR 8 av 11) bidrar med relevant kunnskap.

 

Effekter av SSRI sammenliknet med placebo

Oversikten inkluderte åtte studier om bruk av SSRI hos barn og ungdom mellom 6 og 18 år diagnostisert med en tvangslidelse. Medikamentene som ble benyttet var sertralin, fluoksetin, klomipramin og fluvoksamin.

Forfatterne konkluderer med en moderat effekt av SSRI sammenliknet med placebo (Hedges’ på 0,51). Varigheten av behandlingen var fra 8 til 20 uker. Det var i mange tilfeller uklart hvor lang oppfølgingstiden var i studiene, og det er høy eller uklar risiko for systematiske skjevheter i de inkluderte studiene. Les mer om SSRI i legemiddelhåndboka

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Astrid Austvoll-Dahlgren, seksjonsleder RBUP Øst og Sør / redaktør Håndboka og Arild Bjørndal, direktør for stiftelsen som omfatter RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør.


(1) Öst, LG, Riise, EN, Wergeland, GJ, Hansen, B. Cognitive behavioral and pharmacological treatments of OCD in children: A systematic review and meta-analysis. Journal of Anxiety Disorders. 2016;43:58-69.

12.04.2019  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send